kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

 

Co je sen:

Sen je důležitá a dnes stále ještě obecně podceňovaná součást života. Naše racionální civilizace nás ochudila o mnohé, jednou z velkých ztrát je umět ocenit a sdílet informace, emoce a skutečnosti plynoucí z jiného než uznávaného denního, běžného vědomí. Jak už upozorňoval Carl Gustav Jung ve svých přednáškách, my Evropané nejsme jedinými lidmi a arogantní podceňování znalostí starých kultur není na místě. Sen byl odpradávna (byť v rozličných náhledech a interpretacích), respektovaným poselstvím a velké sny bývaly vykládány a prožívány celou komunitou.

Sen je řečí nevědomí, je to symbolický jazyk obrazů, kterým nevědomí mluví k našemu vědomému já (Dieckmann). Ukazuje různé úhly pohledu na nás samé a mnohdy předesílá i možné budoucí události, které nejsme schopni vědomě postihnout. Z našeho nitra dostáváme sice zašifrované, ale přesné zprávy o tom, co se děje nejen v nás ale i okolo nás. Jungův žák Ernst Aeppli přirovnává „instanci“, která vybírá látku snu a uspořádává sled dějů k vševědoucímu správci obrovského archivu nebo knihovny. Tento archivář si s mumláním pokládá stále stejnou otázku: „Jak zobrazím celkovou psychickou situaci svého člověka pomocí osobní a nadosobní zkušenosti?“ (Aeppli) A má z čeho vybírat. Průběh našeho současného života a i jeho potlačené složky, naše činy, traumata i okamžiky štěstí a dojetí, knihy, které nás oslovily, postavy rodičů, prarodičů, partnerů, sourozenců, či přátel, lidi, které jsme na své cestě jen míjeli stejně jako zdánlivě nevýznamná setkání, která nás emočně zasáhla, stále živé i zapomenuté zážitky z dětství, vůně a další vjemy našich smyslů, kterých si ne vždy býváme vědomi, vše k čemu jsme si vytvořili nějaký vztah, tisíce jednotlivostí naší každodennosti, které jsme zažili. Tato část našeho archívu, se nazývá osobním nevědomím. Jung na základě své práce a osobního ponoru přichází s druhou částí našeho archívu, s kolektivním nevědomím. Sen z ní čerpá mnohem vzácněji, je dědictvím „paměti“ lidstva a v naší duši se tyto praobrazy lidského bytí (archetypické symboly) vynořují tehdy, když naše nitro prožívá některou z prazákladních situací lidské existence. Narození, smrt, partnerství, mateřství, otcovství, mezigenerační a společenské vztahy, pokrok, úpadek, nebezpečí, štěstí, vlivy krajiny a zvířat, náboženské a duchovní symboly a prožitky Tyto obrazy archetypů ale nejsou identické, jsou pouze na univerzálním archetypu založeny (Aeppli, Dickmann, Hall, Jung). Archetypické obrazy se vynořují také tehdy, když náš život vstupuje do další etapy svého vývoje nebo když naše duchovní hledání překračuje hranice našeho individuálního já.  Tehdy, když naše denní vědomí vyhasne, ožívá mystická účast na světě, ožívají staré symboly a rituály z nejrůznějších fází vývoje lidstva. Naše duše nám vypráví o svých zážitcích a staví je do perspektivy tisíciletí. Naslouchat jí, znamená být hosty v cizí zemi. Snažit se pochopit jiný pohled na svět, otevřít svoji mysl a příliš nelpět na navyklých způsobech uvažování. (Hefernanová).

Vždy je nutno mít na paměti, že luštíme sny z třetího rozměru, ale on žije ve čtvrtém. Pokoušíme se nahlédnout do čtvrtého rozměru, do časoprostoru, který se řídí zcela jinými zákonitostmi než náš svět. A tak, i když se nám některé vrstvy snové symboliky otevřou, zůstávají jiné roviny, ve kterých je sen podoben spíše zenovému koánu. Jeho poselství přichází mimo rovinu logického a kauzálního procesu. Je v pocitu, v naléhavosti a v energii, která z něj vyzařuje a na náš běžný život působí.

 

Série snů

Sny určitého období krouží kolem stejného vnitřního tématu, které dozrálo k uvědomění nebo řešení. Nevědomí chce ozřejmit naši situaci a na toto významové jádro nás upozornit. V sérii snů najdeme k témuž aktuálnímu problému sdělení různého zabarvení a se střídavým zdůrazňováním těch či oněch stránek. Série snů navrhuje i řešení. Pokud se sny takto neustále opakují, znamená to, že nevědomí vyžaduje, aby se člověk zabýval právě touto záležitostí a aby ji vyřešil, nebo změnil svůj postoj. Další věc týkající se série snů souvisí s naším osobním vývojem. Dá se to vyjádřit tak, že psýcha – duše předkládá vědomí ve svých snech jeden úkol za druhým, nebo přinejmenším taková sdělení, z nichž je možné tyto úkoly vyčíst. Postupuje při tom podle svého pořadí. Pokud si vedeme snový deník, vystoupí naše jednotlivé životní motivy. Sledujeme-li, jak po sobě následovala v sériích snů, jednotlivá životní témata a zjistíme-li smysl těchto motivů získaných analýzou, otevře se před námi náš individuální životní příběh jako cesta, kterou jsme už vnitřně urazili.

Tento posun je také obvykle provázen přílivem psychických sil. Máte najednou pocit, že život má smysl, že je nějaký barevnější a že žijete. Příliv energie pochází ze silového pole symbolu. Jestliže sen uvolní svůj smysl, uvolní se tím i psychická energie, která pak může volně proudit do vědomí. Ten kdo respektuje svoji duši a její potřeby, toho jeho duše vede.

 

Na co si dát pozor při výkladu snů pomocí snářů nebo on-line:

Výklad snů není o tom, že půjdete do obchodu a koupíte si knihu, kde je heslovitě napsáno, potkat necky ve snu, znamená, že dostanete zprávu. Obecné snáře nepodporuji, zdají se mi dokonce nebezpečné, zdaleka nejsou komplexní. To, co je velmi nebezpečné, je, že někdy je symbolika dobrá a obsáhne dva, tři zásadní významy, ale jindy je velmi zavádějící a nepřesná. Snáře, nepracují s technikou výkladu, nedělí sny (např. na běžné a velké - archetypické) a nesledují osobní příběh snícího. Tedy nepodporují osobní symboliku a ta je při výkladu snů zásadní.

Sen je shluk našich názorů, pocitů, postojů k osobě, situaci nebo věci, skloubený se symboly a jejich funkcemi v obecné rovině (Heffernanová). I archetypy, přestože vystupují z kolektivního nevědomí, se zjevují v modifikacích, které mají vztah k našemu osobnímu vidění světa.

Snáře mohou být platné, pro někoho, kdo už se sny umí pracovat jako součást kulturních souvislostí, takže je to spíš taková inspirace, co by se ještě pod symboly mohlo skrývat. 

Osobně bych se vyhnula i výkladům snů on-line, nebo zasílání výkladů mailem. Jednak z výše popsaných důvodů, kdy se nebere zřetel na osobní příběh a individuální symboliku, chybí vzájemnost, kdy se významy zjevují v tvořivém procesu v rámci konzultace ale i z etických důvodů. Píšu-li on-line, nemohu odhadnout dopad svých slov a také nesu zodpovědnost za skutečnost, že se mýlím. Slova jednou řečená, jsou-li nepřesná, stejně získávají váhu. Myšlenky a slova jsou emočně zabarvená a nesou energii. Slova jednou sdělená se mohou stát sebenaplňujícím proroctvím.

Je zcela na schopnostech a zodpovědnosti terapeuta, aby rozpoznal, kdy může, tu kterou skutečnost klientovi sdělit, kdy je klient schopen ji unést a kdy by ho ponořil hlouběji do těžkých stavů, na jejichž řešení zatím nemá sílu nebo dostatečný životní rozhled.

 
Literatura:
 
Aeppli, Ernst (1995): Psychologie snu. Praha: SAGITARIUS
Dieckmann, H. (2004): Sny jako řeč duše, Praha: Portál
Hall, James, A. (2005): Jungiánský výklad snů. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka
Heffernanová, Jana (1995): Tajemství dvou partnerů. Liberec: DAUPHIN
Jung, Carl, G. (1992): Analytická psychologie. Praha: Academia