kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

Spiritualita a věda

Žijeme v době globální krize, která je ale před krizí ekonomickou, sociální, ekologickou a dalšími, především krizí vědomí. Způsobu uvažování, vnímání a cítění (Capra, Grofovi, Metzner). Příliš jsme se v západní společnosti vzdálili duchovnímu způsobu života, který byl vždy součástí původních společenství a východních nauk.

Žijeme ale také v době velkých proměn a tentokrát se nejedná o nic menšího než o znovunalezení smyslu a hodnot, o které jsme se stále větším redukcionismem minulých staletí, sami připravili. Věda nám už od zásadního přínosu Carla Gustava Junga stále častěji potvrzuje, že transcendentální impuls je nejdůležitější a nejmocnější silou, která v člověku existuje.

Na konci minulého století došlo k vyvázání spirituality z pevně daných církevních mantinelů a objevuje se fenomén nenáboženské spirituality. Pojem spiritualita se významově posouvá. Stává se pojmem širším a nadřazeným pojmu náboženství, který naopak jako jeden z možných projevů zahrnuje. K proměně ve vnímání univerzální spirituality a jejího propojení s celou škálou dalších oborů došlo poměrně nedávno a není mnoho koherentních teorií, nebo výzkumných metodologií, které by tento konstrukt vysvětlovaly. Zaměření mého výzkumu a studia spirituality je orientováno právě tímto směrem.

Bohužel za téměř sto let poté, co kvantová fyzika naprosto změnila pohled na hmotu a realitu, nedorazily metafyzické důsledky plynoucí z fyziky a posléze i dalších vědeckých oborů do obecného povědomí (Laplane). Přicházející změna paradigmatu je něčím víc, než jen vědeckou revolucí. Vědecké výzkumy rozbily původní a pro náš lidský potenciál, velmi omezující představy. Astrofyzika a kosmologie posouvají smysl života a postavení člověka opět do centra pohledu vědy (Trinh Xuan Thuan). Spolu s objevy v kvantové fyzice, neurovědách a výzkumu vědomí, a dalších speciálních oborech nám tak současná věda nového paradigmatu začíná vyprávět zcela jiný evoluční příběh, než který nás učili ve škole a než který nám předkládá naše morálně zdevastovaná společnost, nastavená na rychlý konzum a materiální hodnoty. Mluví o jednotě a propojení nás všech a vesmíru na kvantové úrovni, o souvislosti věcí a dějů a o hodnotě rozšířených a mimořádných stavů vědomí.

Svojí prací bych ráda sledovala vyšší cíl, tak jako dnes řada dalších vědců ve svých oborech, a tím je postupná změna paradigmatu (stávajícího názoru společnosti) západního civilizačního okruhu. Komplexní, interdisciplinární studium spirituality nabízí nejen oporu pro široký proud nově nastupujících a rozvíjejících se „lidových“ a alternativních duchovních hnutí, ale může mít dopad na celou společnost. V době nebezpečné atrofie morálních, etických a spirituálních hodnot, nabízí i postupné budování oficiální akademické linie, která by znovu nabídla možnost vyvážit materiální a duchovní stránky našeho světa. Spirituální dimenze, badateli shodně rozpoznána jako základ nového paradigmatu a zcela nový pohled na člověka a vesmír, jak jej předkládají soudobé výzkumy ve speciálních vědách, se jeví jako bazální katalyzátory možných budoucích změn.

 

Literatura:
 
Capra, Fritjof (2002): Bod obratu, Praha, DharmaGaia a Maťa
Grofovi, S. a CH. (1999): Krize duchovního vývoje, Praha, Chvojkovo nakladatelství
Laplane, Dominique (2007): Postface, In: Staune, Jean: Notre existence a-t-elle un sens? Paris, Presses de la Renaissance, s. 477-489
Metzner, Ralph (2011): Zelená psychologie, Praha, Triton
Thuan, Trinh, Xuan (2008): Entretien avec Trinh Xuan Thuan, In: T. X. Thuan (ed).: Le monde s´est-il créé tout seul? Paris, Albin Michel, s. 17-73