kamilanemeckova@snyaspiritualita.cz

S N Y   A   S P I R I T U A L I T A

SPIRITUALITA  -  INDIVIDUACE  -  ANALÝZA SNŮ

Teoretická část: Výzkum a teorie univerzální, nenáboženské spirituality
Praktická část:    Výklad snů a poradenství v individuačním a spirituálním
                               (duchovním) procesu

 

Úvodní slovo   |   Spiritualita a věda   |   Co je sen   //   Osobní údaje   |   Vlastní metoda analýzy snů   |   Kontakt   |   Ceník   |   Aktuálně

 

 

Známé metody

Freudova psychoanalýza: Rozvoj psychologického výkladu snů se datuje do roku 1900, kdy Freud vydává jednu ze základních knih psychoanalýzy Výklad snů. Posun, který Freud přináší je obsažen ve slavném výroku: Sen je královskou cestou do nevědomí. Nevědomí se stává klíčovým konceptem jeho teorie. Sen tedy už není jen výsledkem tělesných podnětů nezávislých na lidské psychice, ale má smysl a význam pro duševní život člověka (Starý, Hrdlička).  Nevědomí je hlubší vrstva lidské psyché, ale Freud při ní zůstává na povrchu a spojuje nevědomí hlavně s potlačenou osobní zkušeností, v níž hraje velkou roli pudová stránka a sexuální libido. Tato jednostrannost zacílená na sexualitu mu bude v budoucnu vytýkána, ale musíme si uvědomit dobu, ve které žil. Prudérní měšťácká společnost tvrdě tabuizovala sexuální témata a značně rozšířené neurózy byly přirozeným důsledkem tohoto přístupu konce 19. století. Freudova psychoanalýza hradby pruderie bourá a je ve své době nesmírně pokroková.

Jungova analytická psychologie: Carl Gustav Jung rozšířil Freudovo pojetí, které zahrnovalo pouze osobní nevědomí a přichází s konceptem kolektivního nevědomí. Sen je pro Junga nápis v neznámé řeči. Hledá kontexty, opakující se symboly a analogie. Metodou amplifikace přidává k snovým obrazům paralely nejen ze života snícího ale i z pohádek, mýtů, umění, alchymie a dalšího pramenů lidské zkušenosti a moudrosti. Zásadním přínosem Jungovy analytické psychologie je uznání existence svébytné duše, která je v kolektivním nevědomí jako ve svém zdroji zakotvena.

Freud, přes svůj revoluční přínos pro psychologii, kterou ustavuje jako vědeckou disciplínu, zůstává v zajetí dobového materialistického konceptu. To byl také zásadní rozpor mezi těmito velikány psychologie. Jung ve svém díle zdůraznil právě duchovní a spirituální rovinu, která byla v té době v silné opozici, a byl prvním, kdo uvedl spirituální dimenzi nejen do analýzy snů, ale hlavně do akademického diskursu.

Fenomenologické pojetí dasein analýzy: Toto pojetí vychází z fenomenologické a Heidegrovy filozofie a v psychologii ji etabluje Medard Boss. Obrazy nevykládá, ale nechává působit. Sen rozčlení na jednotlivé fenomény, se kterými se ve fázi asociace člověk identifikuje (Skála).

Gestaltpsychologie: Soustřeďuje se více na emotivní stránku, snící prožívá jednotlivé fenomény. Sen se tedy vykládá volnou analýzou, amplifikací, rozhojněním symbolik. Lze ho vyprávět z pozice jeho různých postav a dál imaginativně rozvíjet.
Sen lze také nakreslit, zpracovat ve hře s pískem, nebo ve skupině přehrát v psychodramatu (Skála).

Literatura:

Freud, Sigmund (1994): Výklad snů, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov
Skála Martin: Sny z pohledu psychologa. In: Starý, Jiří – Hrdlička, Josef (ed). (2008): Spánek a sny. Svět archaických kultur III, Praha: Hermann a synové, s. 259-282.